Правила за безопасност на учениците в Интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето" Заповед на РУО Русе NРД-29-683/28.08.2020 г.

Правила за безопасен Интеренет идеиите на асоциация "Родители"

 

Правила
за безопасност на децата и учениците в
компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

 

 


 

Правила за сигурност и безопасност в интернет

Докато работиш в интернет:

  • Никога не давай лична информация като име, парола, адрес, домашен телефон, училището, в което учиш, месторабота или служебен телефон на родителите си, без тяхно разрешение.
  • Никога не изпращай свои снимки или снимки на твои близки, без преди това да си обсъдил решението си със своите родители.
  • Никога не приемай среща с някой, с когото си се запознал в интернет, без съгласието на твоите родители. Ако те одобрят срещата, нека тя да е на публично място и по възможност да е в присъствие на твои близки или приятели.
  • Никога не отговаряй на съобщения, които са обидни, заплашващи, неприлични или те карат да се чувстваш неудобно. Информирай родителите си за такива съобщения.
  • Никога не отваряй електронна поща, получена от непознат подател. Тя може да съдържа вирус или друга програма, която да увреди твоя компютър.
  • Никога не се представяй за някой, който не си. Не скривай годините си и не посещавай сайтове за възрастни.
  • Винаги внимавай, когато някой ти предлага нещо безплатно или те кани да се включиш в дейност, обещаваща лесна и голяма печалба.
  • Винаги внимавай, когато разговаряш в чат. Помни, че хората онлайн често се представят за такива, каквито не са.
  • Винаги бъди вежлив и уважавай правата на други

статията е взета от:

www.az-deteto.com

ПРАВИЛНИК

за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в интернет

 

 

 

І. Общи положения

 

Чл. 1. Този правилник урежда основните принципи на училищната политика, правомощията на училищното ръководство, педагогическия персонал и системния администратор, както и правата и задълженията на учениците и правата на родителите, свързани с работата на учениците в училищната мрежа и в интернет, наричани за краткост “мрежата”.

 

Чл. 2. Училищната политиката за работа в интернет има за цел да осигури и организира използването на образователния потенциал на училищната мрежа и интернет в съчетание със система от мерки за сигурност и безопасност на учениците.

 

Чл. 3. Правилникът се прилага в училищата и обслужващите звена от системата на народната просвета, които осигуряват на учениците работа в училищната компютърна мрежа и в интернет.

 

Чл. 4. Основните принципи на училищната политика за работа в училищната мрежа и в интернет са:

1.     Равен достъп на всички ученици;

2.     Защита на учениците от вредно или незаконно съдържание като: порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.;

3.     Зачитане и защита на личната неприкосновеност;

4.     Подготовка и контрол на учениците за компетентно и отговорно поведение;

5.     Сътрудничество между училището и родителите;

 

Чл. 5. Училищната компютърна мрежа и интернет се използват от учениците само за образователни цели.

 

Чл. 6. Правилата за безопасна работа в интернет, които учениците са задължени да спазват се поставят на видно място във всеки компютърен кабинет.

 

Чл. 7. Училището или обслужващо звено осигурява за всяко работно място подходяща форма за регистрация на трите имена, номера  и класа на ученика, началния и крайния момент на работа му с компютъра. Регистрацията се удостоверява с подпис на лицето, пряко контролиращо работата на ученика.

 

 

ІІ. Правомощия на директора на училището или на обслужващото звено

 

Чл. 8. (1) Директорът е длъжен да:

1.     Организира и контролира цялостната дейност по изпълнението на този правилник.

2.     Осигурява и насърчава свободния и равен достъп на учениците до училищната мрежа и интернет в съответствие с учебния план и възможностите на училището.

3.     Създава възможности за обогатяване и разширяване на образователния процес чрез училищната мрежа и интернет, включително и в извънучебно време.

4.     Утвърждава график за работа на учениците в училищната мрежа и в интернет извън редовните учебни занятия.

5.     Организира и контролира прилагането на мерки, включително и съвместно с интернет доставчика, ограничаващи достъпа на учениците до вредно или незаконно съдържание в интернет в съответствие с действащото законодателство в Република България.

6.     Предварително одобрява материалите за публикуване в  училищния уеб сайт и осигурява наблюдение и контрол върху неговото съдържание в съответствие с принципите на училищната политика.

7.     Осигурява ефективен постоянен контрол по спазване на правилата за работата на учениците в училищната мрежа и в интернет.

8.     Осигурява здравословни и безопасни условия на работните места в съответствие с нормативните изисквания.

9.     Осигурява при техническа възможност проследяване на трафика, осъществяван чрез училищната мрежа.

10. Информира учениците, че трафика се следи и при констатирани нарушения може да бъде установено лицето, което ги е извършило.

11. Уведомява родителите за предприетите от ръководството мерки и предоставя информация за осигуряване на безопасен и контролиран интернет достъп в училище и в къщи.

12. Уведомява незабавно компетентните органи при констатиране на незаконно съдържание и поведение в училищната мрежа и в интернет.

13. Организира в началото на всяка учебна година запознаване на учениците и родителите с училищния правилник за безопасна работа в мрежата.

14. Осигурява отговорно лице, което да изпълнява функциите на системен администратор.

15.   Предприема мерки за реализиране на отговорността на виновните лица при констатирани нарушения на този правилник.

(2) Директорът може да възлага изпълнението на задълженията си по ал. 1, т. 5, 6, 7, 9, 10 и 11 на други служители от училището или обслужващото звено.

 

 

ІІІ. Правомощия на учителите, възпитателите, ръководителите на учебно-изчислителни кабинети и системните администратори

 

Чл. 9. Учителите, възпитателите и ръководителите на учебно-изчислителни кабинети са длъжни да:

1.     Разясняват правилата за безопасно и отговорно поведение при работа в училищната мрежа и в интернет.

2.     Използват възможностите на интернет за обогатяване и разширяване на учебната дейност като възлагат на учениците конкретни проучвания, предоставят списък с подходящи интернет адреси и др..

3.     Осъществяват непрекъснато наблюдение и контрол върху работата на учениците в училищната мрежа и в интернет в учебно и в извънучебно време. Удостоверяват регистрацията на учениците  по чл. 7.

4.     Предприемат незабавни мерки за преустановяване на достъпа на учениците до вредно и незаконно съдържание в мрежата .

5.     Уведомяват незабавно директора на училището или обслужващото звено при нарушаване на правилника или при установяване на незаконно съдържание и поведение в мрежата.

Чл. 10. Учителите, възпитателите и ръководителите на учебно-изчислителни кабинети не носят отговорност, ако учениците случайно попаднат на вредно или незаконно съдържание в интернет.

 

Чл. 11. Системният администратор е длъжен да:

1.     Осигурява общата безопасност и работоспособност на мрежата.

2.     Предлага и прилага мерки, ограничаващи достъпа на учениците до вредно или незаконно съдържание в интернет в съответствие с действащото законодателство на Република България.

3.     Извършва периодичен преглед на училищната мрежа за наличие на възможни заплахи и рискове за сигурността на учениците при работа в интернет.

4.     Следи трафика, осъществяван чрез училищната мрежа.

5.     Поддържа и актуализира училищния уеб сайт в съответствие с изискванията на училищната интернет политика.

6.     Публикува в училищния уеб сайт само предварително одобрени от директора материали.

7.     Уведомява незабавно директора на училището или обслужващото звено при нарушаване на правилника или при установяване на незаконно съдържание и поведение в мрежата.

 

 

ІV. Права и задължения на учениците

 

Чл. 12. Учениците имат право на:

1.     Равен достъп за работа в училищната компютърна мрежа и в интернет,  при спазване на училищната политика.

2.     Работа в мрежата и в извънучебно време по утвърден от директора график.

3.     Работа в мрежата само под контрола на определено от директора лице.

4.     Обучение за компетентно и отговорно поведение в училищната компютърна мрежа и в интернет.

5.     Да бъдат информирани за училищната политика за работа в мрежата.

6.     Да бъдат информирани предварително в случаите, когато трафика в мрежата се следи.

 

Чл. 13.  Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата:

1.     Училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели.

2.     Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или незаконна дейност.

3.     Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота и служебен телефон на родителите, без предварително разрешение от тях.

4.     Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици или на техни близки, без предварително съгласие на родителите.

5.     Учениците не трябва да приемат срещи с лица, с които са се запознали в интернет, освен след съгласието на родителите.

6.     Учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно или на материали с вредно или незаконно съдържание  като порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.

7.     Учениците не трябва да изпращат или да отговарят на съобщения, които са обидни, заплашващи или неприлични;

8.     Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, получена от непознат подател.

9.     Забранено е  изпращането на анонимни или верижни съобщения.

10.   Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи.

11.   Забранява се използването на чуждо потребителско име, парола и електронна поща.

12.   Учениците не трябва да представят неверни данни за себе си.

13.   Учениците не трябва да пречат на работата на други потребители и да посещават чужди файлове без разрешение от автора им. 

14.   Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски материали без разрешение, както и всяка друга дейност, която нарушава авторски права.

15.   При работа в мрежата учениците трябва да бъдат вежливи, да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището.

 

 

V. Права и задължения на родителите

 

Чл. 14. Родителите имат право:

1. Да бъдат информирани за училищната политика за безопасна работа в мрежата.

2. Да участват със свои предложения в определянето на насоките и мерките за безопасно използване на интернет в училище.

3. Да получават информация за рисковете и заплахите за безопасността на техните деца при работа в интернет в училище и в къщи.

4. Да бъдат своевременно информирани и да участват съвместно с училищното ръководство при разрешаване на всеки конкретен проблем, свързан с нарушаване на правилника от страна на техните деца.

 

Чл. 15. В началото на всяка учебна година родителите се запознават с училищния правилник за безопасна работа в училищната мрежа и в интернет, което удостоверяват с подписа си.

 

 

VІ. Отговорност

 

Чл. 16. (1) При нарушаване разпоредбите на този правилник директорът, учителите (възпитателите) и ръководителите на учебно-изчислителните кабинети носят отговорност по Кодекса на труда.

(2) При нарушаване разпоредбите на този правилник системният администратор, в зависимост от правоотношенията му с училището, носи дисциплинарна или гражданска отговорност.

(3) При нарушаване разпоредбите на този правилник на учениците могат да се налагат наказанията, предвидени в чл. 139 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП). Наказанията се налагат при условията и по реда, предвидени в ППЗНП.

 

Чл. 17. Независимо от отговорността по чл. 16, при нарушения, които представляват престъпления, административни нарушения или причиняват имуществена вреда, се носи съответно наказателна, административна или гражданска отговорност.

 

 

 

Проектът е изготвен от работна група в състав:

 

Председател: Анета Тушева – гл. експерт в ДАЗД

И членове:

1. Галина Василева – главен експерт в ДАЗД

2. Николай Калев – главен експерт в ДАЗД

3. Анелия Семкова – държавен експерт в МОН

4. Светослав Иванов – държавен експерт в МОН

5. Анета Здравкова – учителка по информатика в СМГ

6. Диана петрова – учителка по информатика в НПМГ

7. Теодоси Сираков – Асоциация “Родители”

 

25 ноември 2002 г.