"Отец Паисий" - град Русе


Квалификации на педагогическия персонал

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА


 

Емоционална интелигентност

СТЕМ и ресурсите на Уча.се

Превенция за употребата на психоактивните вещества сред учениците

Майсторски клас „Социално – емоционално обучение в квалификацията на учителите за наставничество“

Обучения за учители по биология и здравно образование, преподаващи по актуализираните учебни програми в прогимназиален етап, 5-7 клас

Обучение на педагогическите специаисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание

Обучение на педагогическите специаисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание - 09.11.2023

Обучения за прилагане на инструмент за идентифициаране на маркери  на риск при деца и ученици

Обучения за работа с родители в процеса на приобщаващото образование

Обучения за прилагане на цялостна училищна програма за сигурна училищна среда и превенция на насилието

STEM  обучителен процес

Лидерство в образователните институции – Училищно лидерство

 

 

ПРОВЕДЕНА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА - 01.02.2023 г.


 

Обучения на специалисти от екипи за подкрепа на личностно развитие от детски градини, училищата

Вътрешна квалификация Национално външно оценяване 2022/2023 г.

Повишаване на финансовата грамотност на учениците. Съвременни методи и подходи за кариерно ориентиране и консултиране

Обучение на ученици с обу чителни трудности в училище.

Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя. 20.02.2023 г. -22.03.2023 г.

Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя. 06.03.2023 г. - 08.03.2023 г.

Обучения за прилагане на инструмент за откриване на дарбите и за определяне на възможности  за стимулирането им чрез допълнителна подкрепа  за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби.

Училище в облака: общуване и организация - 11.03.2023 г.

Задължения на служителя за връзка по сигурността . Нова Процедура за реакция при заплашителни съобщения .  ЗАКОНА  ЗА  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  НА  ТЕРОРИЗМА   и  НАРЕДБА  № 8121 з  – 1225.

 

 

 


 

Обучение за представяне на Единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“.

Обучение на педагогически специалисти по проект Подкрепа за приобщаващо образование - 03.02.-05.02.2023 г.

Обучение по религия

Интегриране на технологиите в образователния процес


 

Обучение: Училище в облака: администриране и управление

Методическа подкрепа на педагогическите специалисти, предоставящи допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП в електронна среда от разстояние

Новости в образователната система – платформи. Контролна дейност на РУО – Русе

Креативни идеи за STEM/STEAM образование

Рисковете от трафик на хора в дигиталното пространство – превенция на предизвикателствата в мрежата

 

Обучение на училищни психолози

Обучение на КУТ

Методическа работна среща с експертите по изобразително изкуство

Обучение по проект Подкрепа за приобщаващо образование

 

Проведени вътрешноинстуционални квалификации -03.10.2022 г.

Проведени вътрешноинстуционални квалификации -18.05.2022 г.

Проведени вътрешноинстуционални квалификации - 18.05.2022 г.

Проведени вътрешноинстуционални квалификации - 20.05.2022 г.

Проведени вътрешноинстуционални квалификации - 20.05.2022 г.

Проведени вътрешноинстуционални квалификации - 2021/2022 година 08.06.2022 г.

Проведени вътрешноинстуционални квалификации - 15 – 17 юли 2022 г.

Проведени вътрешноинстуционални квалификации - 26 – 28 юли 2022 г.