Приложение към Стратегия 2016-2020 година

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – РУСЕ

ОБЩИНА РУСЕ

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” - РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 ГОДИНА

 

ДЕЙНОСТ

ФИНАНСИРАНЕ

СРОК

1

Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебни планове, учебни програми, Етичен кодекс на общността, методически обединения и постоянни комисии, училищен план-прием, годишен план за дейността на училището, план за контролната дейност, план на заседанията на педагогическия съвет.

Делегиран бюджет

До 15.09

За всяка учебна година

2

Организиране на състезание „Детето още живее в мен”.

ПМС №129

м.октомври

3

 

Национален конкурс „Да уловиш мига” и „Празник на здравето”.

Делегиран бюджет

м.ноември

4

Работа по програми и проекти

„Без свободен час в училище“, „Твоят час

Средства от програмни проекти, осигурени от МОН

2016-2018 г.

5

Външноинституционална квалификация на педагогическите специалисти

Делегиран бюджет - от средствата за квалификация; европейски проекти

2016-2018 г.

6

Награждаване на изявени ученици

Делегиран бюджет,

2016-2018 г.

7

Участие в спортни изяви на общинско ниво

Предоставени средства по проект за финансиране на физкултурна и спортна дейност

2016-2018 г.

8

Поетапно закупуване на техника и лицензирани програми  

Делегиран бюджет

2016-2018 г.

9

Текущи ремонти на класни стаи, кабинети, физкултурни салони и коридори и поддръжка на МТБ.

Делегиран бюджет

2016-2018 г.

10

Обзавеждане на кабинети по природни науки и закупуване на материали за обезпечаване на дейностите в учебните часове

Средства по проекти и по национални програми от МОН

2016-2018 г.

11

Разработване и кандидатстване по европейски проекти

Фондове на ЕС

2016-2018 г.

12

Ремонт на прилежащите дворни площи – създаване на безопасна и модерна спорта база на открито

Делегиран бюджет, проекти

2016-2018 г.