НАЧАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Инструктаж за квестора

Инструктаж за ученика

 

 

 

 

 

Уважаеми ученици и родители,

                Националното външно оценяване в края на VII клас е по учебните предмети Български език и литература и по Математика. Изпитите по тези предмети се провеждат под формата на тест и с резултатите от тях се осъществява приемането на учениците в VIII клас на места в държавния план-прием.

Всеки ученик ПО СВОЕ ЖЕЛАНИЕ може да положи и изпит от националното външно оценяване по Английски език, изучаван в задължителните учебни часове, чрез който се измерва степента на постигане на отделни езикови компетентности в областта на английския език.

Аз, Директорът на училището, организирам и контролирам събирането на заявленията на учениците, които желаят да се явят на изпит от националното външно оценяване по чужд език в срок от 06 до 08 април 2020 г. Заявленията на учениците ще се регистрират в дневника за входяща кореспонденция на училището и след това ще ги предавам на началника на РУО Русе.

Всеки един от вас, който желае да положи и изпит по Английски език, трябва да попълни заявлението, което изпращам.

 Попълненото заявление трябва да се сканира и изпрати на електронната поща на училището:

ou_paisii@abv.bg

При невъзможност да се разпечата и сканира заявлението, препишете четливо и попълнете, снимайте и изпратете на ел. поща.

                     Независимо по кой от начините ще изпратите заявлението, запазете оригинала, защото ще трябва да го представите при подновявяне на учебните занятия в училище.

                     Ако възникнат въпроси, обърнете се към класните ръководители!

 

Биляна Алексиева, Директор

 

Изтегляне на Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език