Графици за учебната 2023/2024 година


График за провеждане на класни и контролни работи II срок в ПЕ

График за провеждане на контролни работи II срок в НЕ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

График за контролни работи през I срок на учебната в Комбинирана форма - 2023/2024

График за класни и контролни работи през I срок на учебната в Начален етап - 2023/2024

График за класни и контролни работи през I срок на учебната 2023/2024

График за среща с родители - 1 срок на учебната 2023/2024

График за консултации с ученици през I срок на учебната 2023/2024

График за часовете по БДП през II срок през учебната 2023/2024

График за обучение при бедствие и аварии през I срок на учебната 2023/2024