Форми на обучение:


 

Формите на обучение са приети от Педагогическия съвет на проведено заседание на 02.09.2021 г., съгласно чл.263, ал.1, т.4 от ЗПУО, заложени са в глава втора, раздели VII  и VIII от Правилника за дейността на ОУ „Отец Паисий“ – Русе.