Страницата е разработена във връзка с изпълнение на т. 3, буква „б“
от Решение № 704 на Министерския съвет от 05 октомври 2018 година


Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование

Допълнение на Наредба № за организацията на дейностите в училищното образование


Инфо 136 - детска градина-2
Инфо 138 - приемане и преместване
Инфо 143 – валидиране
Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас
Инфо 153 – дубликати


Бланки:

Заявление от родител за записване на ученик

Заявление от родител до класния ръководител за освобождаване на ученик от учебни занятия до 3 дни

Заявление от родител до Директор за освобождаване на ученик от учебни занятия до 7 дни

Заявление до Директора свободен текст

Заявление за освобождаване на ученик от ЦДО


Заявление за спортни дейности

Заявление за избираем учебен час

Заявление за факултативен учебен час

Заявление за целодневна организация