Документи за записване в 1 клас

Копие и оригинал (за сверка) на документ за адресна регистрация


Копие и оригинал (за сверка) на удостоверение за раждане на детето


Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование


Документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 10 от Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе