профил на купувача строително монтажни работи


моля изберете раздел

Стройтелно монтажни работи


Договор

Образец №1

Информация за обществена поръчка

Обява за обществена поръчка

Техническа спецификация

Указание за подготовка на оферта

Приложение към ценово предложенвие

Количествено-стойностна сметка

Съобщение

Информация за обществена поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП

Изтегляне на Образец 1

Изтегляне на Паркоустройство и благоустройство

Договор

Предложение за изпълнение на поръчка

Ценово предложение