Съдържание:

 

 

ЧАСТ  ПЪРВА:

ПРЕДУЧИЛИЩНО  И  УЧИЛИЩНО  ОБРАЗОВАНИЕ

В  ОУ  „ОТЕЦ  ПАИСИЙ“ - РУСЕ

 

1. Глава първа ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ ……………….……………….. 4 стр.

 

2. Глава втора УЧИЛИЩНО  ОБРАЗОВАНИЕ ………..……………     6 стр.

                2.1. Раздел I  Подготвителна група ………………………..……………..              6 стр.

                2.2. Раздел II  Училищна подготовка ……………………..……………. 7 стр.

                2.3. Раздел III  Училищен учебен план ………………………………….               9 стр.

                2.4. Раздел IV  Индивидуален учебен план ……………………………..             11 стр.

                2.5. Раздел V  Организационни форма ……………….………………….             13 стр.

                2.6. Раздел VI  Учебно и неучебно време …………………..……………             14 стр.

                2.7. Раздел VІІ  Форми на обучение ……………………………………..               16 стр.

                2.8. Раздел VІIІ  Организация на формите на обучение ………………..          17 стр.

                2.9. Раздел ІХ  Оценяване на резултатите от обучението ……………..         21 стр.

 

3. Глава трета ПРИЗНАВАНЕ, ПРИРАВНЯВАНЕ  И  ВАЛИДИРАНЕ

НА  РЕЗУЛТАТИОТ  ОБУЧЕНИЕТО  ……..……………………………   36 стр.

                3.1. Раздел I  Признаване на училищно обучение и образование ……..       36 стр.

                3.2. Раздел II  Продължаване на образованието в училищетослед

признаване на завършен класот училищното образование ……………………..….    38 стр.

                3.3. Раздел III  Валидиране на компетентности ………………………….          39 стр.

 

4. Глава четвърта ЗАВЪРШВАНЕ  НА  КЛАС,  ЕТАПИ 

СТЕПЕН  НА  ОБРАЗОВАНИЕ ……………………………...………..                       41 стр.

 

5. Глава пета ПЛАН-ПРИЕМ. ПЛАНИРАНЕ ИРЕАЛИЗИРАНЕ

НА ПЛАН-ПРИЕМА ………………………..….……..                                                  42 стр.

 

6. Глава шеста ПОСТЪПВАНЕ  И  ПРЕМЕСТВАНЕ

НА  УЧЕНИЦИ ………………………………………….…………..………..               44 стр.

 

7. Глава седма ПОЗНАВАТЕЛНИ  КНИЖКИ,  УЧЕБНИЦИ

И  УЧЕБНИ  ПОМАГАЛА ………………………….……….……………..  45 стр.

 

 

 

ЧАСТ  ВТОРА:

УЧАСТНИЦИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО

И УЧИЛИЩНОТООБРАЗОВАНИЕ

В ОУ  „ОТЕЦ  ПАИСИЙ“ - РУСЕ

 

8. Глава осма ДЕЦА И УЧЕНИЦИ …………………………….…………..             46 стр.

                8.1. Раздел I  Права и задължения ………………………..………………..          46 стр.

                8.2. Раздел II  Подкрепа за личностно развитие …………..……………….       51 стр.

                8.3. Раздел III  Санкции на учениците……………………………………….         52 стр.

 

9. Глава девета РОДИТЕЛИ …………………….………………..…………           61 стр.

 

10. Глава десета ДИРЕКТОР, УЧИТЕЛИ И ДРУГИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ …….……………………....………               63 стр.

                10.1. Раздел I  Общи положения …………………….………..……………..          63 стр.

                10.2. Раздел II  Общи права и задължения ……………………..…………….     63 стр.

                10.3. Раздел III  Директор на ОУ „Отец Паисий“ - Русе …………………….      66 стр.

                10.4. Раздел IV  Педагогически съвет на ОУ „Отец Паисий“ - Русе ………..  68 стр.

                10.5. Раздел V  Учители и други педагогически специалисти …………….     69 стр.

 

 

ЧАСТ  ТРЕТА:

ДРУГИ  ДЕЙНОСТИ 

В  ОУ  „ОТЕЦ  ПАИСИЙ“ - РУСЕ

 

11. Глава единадесета ИНФОРМАЦИЯ  И  ДОКУМЕНТИ …………….           72 стр.

 

12. Глава дванадесета ФИНАНСИРАНЕ 

И  ИМУЩЕСТВО ………………………………………….……………….….              75 стр.

                12.1. Раздел I  Финансиране ……………………………………………….…..       75 стр.

                12.2. Раздел II  Събиране на парични средства ………………………………  76 стр.

                12.3. Раздел III  Имущество …………………………………..………….…….        77 стр.

 

13. Глава тринадесета ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ……………….………..               77 стр.

 

14. Глава четиринадесета УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО …………79 стр.

 

15. Глава петнадесета ЕТИЧЕН КОДЕКС И КОМИСИЯ

ПО ЕТИКА  …………………………………………...……                                            …..          80 стр.

                15.1. Раздел I  Етичен кодекс ……………………………………………..               80 стр.

                15.2. Раздел II  Комисия по етика ……………………………….……… 82 стр.

 

16. Глава шестнадесета ОРГАНИЗИРАНИ

УЧЕНИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ  …………………………………..……….. 84 стр.

 

17. Заключителни разпоредби …………………………………..………..            86 стр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТ  ПЪРВА:

ПРЕДУЧИЛИЩНО  И  УЧИЛИЩНО  ОБРАЗОВАНИЕ

В  ОУ  „ОТЕЦ  ПАИСИЙ“ - РУСЕ

 

 

Глава  първа

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) Настоящият правилник за дейността на ОУ „Отец Паисий“ – Русе (Правилника):

т. 1 определя организацията и реда за провеждане на процеса на обучение, възпитание и социализация в училището;

т. 2 конкретизира правата и задълженията на: директора, педагогическия съвет, педагогическите специалисти, учениците и техните родители;

т. 3 определя организацията и реда на други дейности, осъществявани в училището.

(2) Правилникът е съобразен с нормите на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, прилага ги в пълен обем и ги конкретизира в настоящето си съдържание.

(3) Правилникът не може да противоречи на норми от ЗПУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. При противоречие се прилагат нормите на ЗПУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(4) Правилникът се актуализира при изменения и допълнения на ЗПУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, които изменения и допълнения се отразяват на съдържанието му.

 

Чл. 2. (1) ОУ „Отец Паисий“ – Русе е общинско училище, което прилага системата на делегиран бюджет и се финансира чрез бюджета на Община Русе.

                (2) ОУ „Отец Паисий“ – Русе е неспециализирано училище, в което се осигурява общообразователно подготовка и осигурява завършване на основно образование.

                (3) ОУ „Отец Паисий“ – Русе е училище с едносменен режим на обучение.

                (4) ОУ „Отец Паисий“ – Русе е самостоятелно юридическо лице с адрес на управление: гр. Русе, ул. „Александровска“ № 95, собствен шифър по Булстат и собствена банкова сметка.

 

Чл. 3. (1) ОУ „Отец Паисий“ – Русе притежава обикновенсобствен печат и печатс изображението на държавния герб.

                (2) Печатът с изображение на държавния герб на ОУ „Отец Паисий“ – Русе се полага само на издадените от училище свидетелства за основно образование и техните дубликати.

 

                Чл. 4. Обучението, възпитанието и социализацията на учениците и работата на педагогическите специалисти в ОУ „Отец Паисий“ – Русе се реализира при спазване на следните принципи:

1. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик;

2. ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика при съобразяване с възрастовите и социалните особености на всеки ученик;

3. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на училищното образование;

4. ефективност в педагогическата работа на педагогическите специалисти и прилагане на съвременни методи на работа;

5. автономия за провеждане на образователни политики и самоуправление;

6. законосъобразност в цялостната дейност на управление на училището и при налагането на санкции на учениците.

 

Чл. 5. Основните цели на ОУ „Отец Паисий“ – Русе са:

1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;

2. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;

3. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

4. ранно откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване на развитието и реализацията му;

5. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин и формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;

6.постоянно повишаване на качеството на образованието и предотвратяване на ранното отпадане на учениците от училище.

 

Чл. 6. (1) Образованието в ОУ „Отец Паисий“ – Русе е светско и не допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини.

                (2) Образованието в ОУ „Отец Паисий“ – Русе в рамките на държавните образователни стандарти е безплатно.

 

Чл. 7. (1) Обучението и възпитанието на децата и учениците в ОУ „Отец Паисий“ – Русе се провежда на книжовен български език.

                (2) В ОУ „Отец Паисий“ – Русе при изучаването на чужд език в учебните часове се използва съответния чужд език.

(3) Учениците, за които българският език не е майчин, могат да изучават майчиния си език в училището, съгласно училищния учебния план.

 

 

 

 

 

Глава  втора

УЧИЛИЩНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Чл. 8. Обучението и възпитанието на учениците в ОУ „Отец Паисий“ – Русе се провежда в:

1. подготвителни групи;

2. училищни класове.

 

Раздел  I

Подготвителна  група

 

                Чл. 9. (1) Обучението в подготвителните групи се осъществява по реда и при условията, установи с Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

                (2) Обучението в подготвителните групи в ОУ „Отец Паисий“ – Русе е полудневно.

                (3) Приемът на децата в подготвителните групи се реализира по реда и при условията на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

                (4) За децата в подготвителните групи, които не владеят добре български език, се осигурява допълнително обучение по български език.

 

                Чл. 10. (1) Издръжката на подготвителните групи в ОУ „Отец Паисий“ – Русе се поема от бюджета на училището.

                (2) В подготвителните групи могат да се извършват допълнителни педагогически услуги по желание на родителите срещу заплащане.

 

Чл. 11. (1) Децата постъпват в групата не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на петгодишната им възраст.

(2) Постъпването на децата в групата се осъществява целогодишно при наличието на незаети места.

(3) Децата може да се преместват в други училища или детски градини през цялата учебна година при наличие на свободни места.

(4) Свободни места в групата за предучилищно образование са местата в рамките на определения брой по чл. 12, ал. 1, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент.

 

Чл. 12. Броят на подготвителни групите в ОУ „Отец Паисий“ – Русе и броят на децата в група се определят от директора на училището след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие.

 

                Чл. 13. (1) При провеждане на различни педагогически ситуации детето, което е с ТЕЛК % инвалидност с чужда помощ, от подготвителната група се придружава от родител, брат или сестра, навършили не по-малко от 16-годишна възраст, или баба/дядо.

                (2) Когато детето от подготвителна група се придружава от друго лице, извън тези изброени в ал. 1. това лице трябва да представи на ръководителя на групата:

                               1. нотариално заверено пълномощно от родителя/ настойника;

                               2. свидетелство за съдимост;

                               3. медицинско удостоверение.

 

                Чл. 14. (1) На децата, завършили подготвителна група, се издава удостоверение зазавършена подготвителна група.

                (2) При необходимост в удостоверението за завършена подготвителна група се правят препоръки за насочване на ученика към подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовен български език.

                (3) Постиженията на децата от подготвителна група в ОУ „Отец Паисий“ – Русе се отразяват в индивидуално портфолио, включващо: входяща и изходяща диагностика, лично творчество и характеристика на детето.

 

Раздел  II

Училищна  подготовка

 

                Чл. 15. (1) Според степента на училищното образование ОУ „Отец Паисий“– Русе е основно училище и обучението в него се осъществява от I до VII клас включително в два етапа, както следва:

1. начален – от I до IV клас включително, и

2. прогимназиален – от V до VII клас включително.

                (2) Според подготовката училищното образование в ОУ „Отец Паисий“– Русе е общо и се реализира чрез общообразователната, разширената и допълнителна подготовка.

 

Чл. 16. (1) Училищната подготовка е съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на ученика в следващ клас и/или етап на образование и свързани с постигане на целите на училищното образование.

                (2) Училищната подготовка се придобива чрез обучение по учебни предмети.

 

Чл. 17. (1)Общообразователната подготовкаобхваща следните групи ключови компетентности:

1. компетентности в областта на българския език;

2. умения за общуване на чужди езици;

3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите;

4. дигитална компетентност;

5. умения за учене;

6. социални и граждански компетентности;

7. инициативност и предприемчивост;

8. културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;

9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт.

(2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на общообразователни учебни предмети.

(3) Целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка, както и общообразователните учебни предмети по ал. 2 се определят с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка – Наредба № 5 от 30.11.2015 год. за общообразователната подготовка.

 

Чл. 18. (1) Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка.

(2) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка в училище, се определят с училищния учебен план в зависимост от интересите на учениците и възможностите на училището.

(3) Съдържанието на разширената подготовка по съответния учебен предмет за съответния клас, се определя с учебни програми, утвърдени от директора на училището.

(4) Допълнителната подготовка се придобива чрез обучение или дейности в други форми.

 

Чл. 19. (1) Допълнителната подготовка обхваща компетентности, отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им.

(2) Учебните предмети и дейностите, чрез които се придобива допълнителната подготовка, се предлагат от училището в зависимост от възможностите му, избират се от учениците според интересите им и се определят с училищните учебни планове.

(3) Съдържанието на допълнителната подготовка се определя в учебни програми, утвърдени от директора на училището.

 

Чл. 20. (1) В процеса на училищното образование в училището може да се изучават и учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, като разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети.

(2) Учебните предмети по ал. 1 се изучават по учебни програми, утвърдени от директора на училището. Учебните програми определят и броя учебни часове за изучаването им.

 

Чл. 21. Въз основа на държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка министърът на образованието и науката утвърждава учебни програми по всеки общообразователен учебен предмет за всеки клас, в които се конкретизират компетентностите на учениците като очаквани резултати от обучението.

 

Чл. 22. (1) За учениците, които се обучават по индивидуални учебни планове, се утвърждават индивидуални учебни програми въз основа на учебните програми по чл. 17.

(2) Индивидуалните учебни програми се утвърждават от директора по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие.

(3) Структурата, условията и редът за утвърждаване на индивидуалните учебни програми се определят с Наредбата за приобщаващото образование.

 

Чл. 23. (1) Общообразователната подготовка в основната степен на образование е еднаква за всички видове училища и се придобива чрез изучаване на едни и същи общообразователни учебни предмети и с един и същ брой учебни часове за всеки от тях, определени с държавния образователен стандарт за учебния план.

                (2) Разпределението на общообразователните предмети за придобиване на общообразователна подготовка в средната степен на образование по класове, както и броят на учебните часове за изучаването на всеки от тях за всеки клас и етап от средната степен се определят в рамкови учебни планове, утвърдени в зависимост от вида на образованието и според спецификата и формата на обучението.

(3) Рамковите учебни планове по ал. 2 се определят с държавния образователен стандарт за учебния план – Наредба № 4 от 30.11.2015 год. за учебния план.

 

Раздел  III

Училищен  учебен  план

 

Чл. 24. (1) През учебната 2018/2019 год.за учениците в I, II, III, V, VIи VII класове учебните планове се изготвят по реда на Наредба №4/30.11.2015 г. за учебния план както е описано по-долу в настоящия правилник.

(2) През учебната 2018/2019 год. само за учениците в IVклас учебния план се изготвя по реда на отменените: Закон за степента на общообразователния минимум и учебния план, ППЗНП и утвърдените типови учебни планове съгласно Наредба №6/28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование съгласно § 1 от ПЗР на Наредба №4/30.11.2015 г. за учебния план.

 

Чл. 25. (1) Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети за придобиване на училищната подготовка.

(2) Структурата на учебния план обхваща три раздела:

1. раздел А - задължителни учебни часове;

2. раздел Б - избираеми учебни часове;

3. раздел В - факултативни учебни часове.

 

Чл. 26. В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на общообразователната подготовка в съответствие с Наредба № 5 от 30.11.2015 год. за общообразователна подготовка чрез учебните предмети, предвидени за изучаване в съответния клас.

 

Чл. 27. (1) В избираемите учебни часове се осъществява обучение за придобиване на разширената подготовка по:

1. общообразователни учебни предмети, включени в раздел А в съответния клас;

2. общообразователни учебни предмети, които не се изучават в раздел А в съответния клас, но се изучават в процеса на училищното обучение;

3. изучаване на учебни предмети в области на науката, изкуството, културата и практиката, които в училищното обучение не се изучават като отделен учебен предмет, а интегрирано в други учебни предмети.

(2) Учебното време, определено за избираемите учебни часове в началния етап на основната степен на образование, може да се използва и за придобиване на общообразователна подготовка.

(3) Учебното време, определено за избираеми учебни часове, е различно в зависимост от класа, етапа, степента и вида образование и се определя Наредба № 4 от 30.11.2015 год. за учебния план.

(4) Учебните предмети, изучавани в избираемите учебни часове, и разпределението на учебното време между отделните предмети се определя от училището в зависимост от желанията на учениците и възможностите на училището, при спазване на изискванията на предходните алинеи.

 

Чл. 28. (1) Във факултативните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на допълнителната подготовка.

(2) Във факултативните учебни часове се осъществява подготовка по интереси чрез обучение по предмети и/или дейности, които училището може да предложи, и тези часове не са задължителни за учениците.

(3) В допълнителните учебни часове може да се осъществява допълнителна подкрепа в обучението съобразно потребностите на учениците.

(4) Учебното време по класове, етапи и степени на образование за подготовка по интереси за всеки от класовете е до 4 часа седмично, а разпределението му между отделните предмети и/или дейности се осъществява от училището в зависимост от желанията на учениците и възможностите на училището и се вписва в раздел В на училищния учебен план.

 

Чл. 29. (1) Извън часовете по чл. 25, ал.2 в учебния план се включва за всеки клас, за всяка учебна седмица и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, утвърдени от министъра на образованието и науката.

(2) Организирането и провеждането на спортни дейности по ал.1 се осъществява от педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална квалификация „учител” или „треньор” по даден вид спорт.

 

Чл. 30. (1) Извън часовете по чл. 25, ал.2 в учебния план се включва за всеки клас, за всяка учебна седмица и по един учебен Час на класа.

(2) Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление, за обучение по БДП; за придобиване на социални умения, за действия при аварии, бедствия и катастрофи; за здравословен начин на живот и други.

 

Чл. 31. (1) Въз основа на съответния рамков учебен план ОУ „Отец Паисий“ - Русе разработва училищен учебен план, който отговаря на вида на училището и на спецификите на обучението в училището.

(2) Избраният рамков учебен план се прилага за целия етап на обучение.

(3) Училищният учебен план на ОУ „Отец Паисий“ - Русе се съобразява с интересите на учениците и с възможностите на училището, като за целта всяка година училището предлага списък с учебни предмети за всеки от класовете, от които учениците и техните родители/настойници посочват в низходящ ред избраните от тях учебни предмети чрез попълване на декларации в края на предходната учебна година или преди постъпването на ученика в училището.

(4) Структурата на училищния учебен план, както и условията и редът за неговото утвърждаване се определят с държавния образователен стандарт за учебния план.

(5) Училищният учебен план на ОУ „Отец Паисий“ - Русе се разработва преди началото на всяка учебна година за всяка паралелка, като в него се:

1. посочва учебната година, за която се прилага;

2. посочват формата на обучението и организацията на учебния ден;

3. определят учебните предмети от раздел Б и броят на учебните часове по всеки от тях за съответната учебна година;

4. определят учебните предмети и/или дейности от раздел В и броят на учебните часове по всеки от тях за съответната учебна година;

5. конкретизира изучавания/ те чужд/ и език/ ци;

6. конкретизира спортовете за осъществяване на спортни дейности;

7. посочва особеностите по прилагането му, ако има такива.

(6) Училищният учебен план не може да се променя през учебната година.

(7) Училищният учебен план не може да определя условия и ред за завършване на етап или степен на образование.

(8) Училищният учебен план се приема с решение на педагогическия съвет на ОУ „Отец Паисий“ - Русе и се утвърждава със заповед на директора.

(9) Училищният учебен план ежегодно се включва в Националната електронна информационна система.

 

Чл. 32. (1) Учениците имат право да завършат обучението си в определен клас по училищния учебен план, по който са започнали да се обучават в училището.

(2) Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава.

 

Раздел  IV

Индивидуален  учебен  план

 

Чл. 33. (1) Индивидуален учебен план се разработва за отделен ученик в ОУ „Отец Паисий“ – Русе в съответствие с изискванията на ЗПУО и Наредба № 4 от 30.11.2015 год. за учебния план при следните условия:

1. наличие на обстоятелства, които възпрепятстват обучението на ученика по утвърдения училищен учебен план;

2. писмена молба от родител/настойник с приложени документи, доказващи обстоятелствата по т. 1;

3. вземане на решение напедагогическия съвет на ОУ „Отец Паисий“ – Русе за одобрение на молбата по т. 2.

 

Чл. 34. (1) Индивидуалният учебен план са разработва от ОУ „Отец Паисий“ – Русе за учениците в индивидуална форма на обучение, както и при необходимост за:

1. учениците със специални образователни потребности, които се обучават в дневна или комбинирана форма;

2. учениците с изявени дарби, които се обучават в комбинирана форма.

 

Чл. 35. Индивидуалният учебен план се разработва от ОУ „Отец Паисий“ – Русе въз основа на утвърдения училищен учебен план за съответната паралелка, за период от време съобразно желанието на ученика /родителя/ настойника.

 

Чл. 36. (1) Структурата на индивидуалния учебен план, както и условията и редът за неговото утвърждаване се определят с държавния образователен Наредбата за приобщаващото образование от 2017 год. (ПМС № 232/20.10.2017 год.)

(2) Спецификите в индивидуалния учебен план в сравнение с утвърдения училищен учебен план за съответната паралелка в училището могат да се отнасят до:

1. отсъствието в раздел А на учебните предмети физическо възпитание и спорт, музика, изобразително изкуство, когато обучението на ученика по тях е невъзможно и това е доказано с медицински документ;

2. отсъствието в раздел Б на учебни предмети, когато обучението на ученика по тях е невъзможно и това е доказано с медицински документ;

3. отсъствието в раздел А и/или в раздел Б на учебни предмети, когато обучението на ученика по тях е невъзможно и това е доказано с медицински документ – за учениците със специални образователни потребности;

4. намален брой учебни часове по един, повече или по всички учебни предмети, като намаляването не може да бъде повече от 50 % за всеки отделен случай.

(3) Спецификите в индивидуалния учебен план на ученици със специални образователни потребности се определят в съответствие с потребностите им от допълнителна подкрепа в обучението.

(4) Индивидуалният учебен план се обсъжда и приема от педагогическия съвет и се утвърждава със заповед на директора на училището.

(5) Изпълнението на индивидуалния учебен план се контролира ежемесечно от регионалното управление на образованието.

 

Чл. 37. (1) В пояснителни бележки към индивидуалния учебен план се:

1. посочват условията на обучение – класно-урочна или в домашни условия, или комбинирана форма;

2. указва мястото на провеждане на обучението;

3. определя календарен график на обучението по дати и часове;

4. описват специфичните методи на обучение, включително формите и методите за проверка и оценка, когато има такива специфики.

 

Чл. 38. (1) За обучението по всеки учебен предмет от индивидуалния учебен план, екипът за подкрепа за личностно развитие разработва индивидуална учебна програма, която се утвърждава от директора на ОУ „Отец Паисий“ - Русе.

(2) Индивидуалната учебна програма по ал.1 за учениците със специални образователни потребности се разработва въз основа на рамкови изисквания, определени с Наредбата за приобщаващото образование от 2017 год. (ПМС № 232/20.10.2017 год.).

 

Чл. 39. (1) Действието на индивидуалния учебен план може да бъде прекратено по писмена молба от страна на родителите/настойника на ученика, за когото е разработен плана, придружена задължително с писмена декларация от родителите, че са съгласни детето им да продължи обучението си в ОУ „Отец Паисий“ - Русе по утвърдения училищния учебен план.

(2) Действието на индивидуалния учебен план може да бъде прекратено по предложение на екипа за подкрепа на личностното развитие с мотивирано решение на педагогическия съвет на ОУ „Отец Паисий“ - Русе, като ученикът има право да премине към училищен учебен план за всяка следваща учебна година при успешно приключване на предходната.

 

Раздел  V

Организационни  форми

 

Чл. 40. (1) Училищното образование в ОУ „Отец Паисий“ – Русе се организира в последователни класове, които се означават с римски цифри във възходящ ред.

(2) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички форми на обучение с изключение на случаите, предвидени в ЗПУО за индивидуалната и самостоятелната форма на обучение.

 

Чл. 41. (1) В зависимост от броя на учениците, записани в един клас, се разпределят в паралелки, които сеобозначават с буквите на българската азбука и които се поставят след номера на класа.

(2) В зависимост от учебния предмет паралелката може да се дели на групи или да се организират сборни групи от различни паралелки от един клас.

(3) В ОУ „Отец Паисий“ – Русе не се допуска обособяването на паралелки:

                1. само с ученици от една етническа принадлежност,когато в един и същ клас са записани ученици с различна етническа принадлежност;

                2. само с ученици със специални образователни потребности.

 

Чл. 42. (1) Условията и редът за определяне на броя на паралелките в ОУ „Отец Паисий“ - Русе, броя на учениците в тях, деленето на паралелките на групи, както и за организиране на индивидуално обучение на ученик от паралелка се определят с наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно образование от 2017 год. (ПМС № 219/05.06.2017 год.) и държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие.

 

Раздел  VI

Учебно  и  неучебно  време

 

Чл. 43. (1) Училищното образование в ОУ „Отец Паисий“ - Русе се организира в учебнигодини, които включват учебно и неучебно време.

(2) Учебната година включва учебни срокове, учебни седмици, учебнидни и учебни часове, както и ваканции. Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември. В случай, че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.

(3) Учебната година има два учебни срока: първи с продължителност от 18 учебни седмици и втори с продължителност според утвърдения училищен учебен план.

(4) Броят на учебните седмици в една учебна година и разпределението им по класове се определя както следва:

1. тридесет и две учебни седмици – от І до ІV клас включително;

2. тридесет и четири учебни седмици – от V до VІ клас включително;

3. тридесет и шест учебни седмици – VІІ клас.

(5) Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната седмица.

(6) Изключения по ал. 4 се допускат при обучение по индивидуални учебни планове.

 

Чл. 44. Министърът на образованието и науката издава заповед, с която определя:

                1. началото и края на ваканциите с изключение на лятната;

                2. неучебните дни;

                3. началото и края на втория учебен срок.

 

Чл. 45. (1) Организацията на учебния ден в ОУ „Отец Паисий“ - Русе е полудневна и целодневна.

(2) Организацията на учебния ден е полудневна за учениците от прогимназиалния етап и целодневна за учениците от началния етап и се осъществява при условията и по реда на Наредба № 10 от 01.09.2016 год. за организацията на дейностите в училищното образование и в зависимост от годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден и по реда на отменения Закон за народната просвета по силата на § 24 , ал. 2 от ПЗР на ЗПУО.

 

Чл. 46. (1) Учебният ден включва учебни часове и почивки между тях.

(2) Учебният ден в ОУ „Отец Паисий“ - Русе започва в 8:00 часа и приключва не по-късно от 17:30 часа.

(3) Началото и краят на учебния ден в училището се определя със заповед на директора на ОУ „Отец Паисий“ - Русе преди началото на всяка учебна година.

 

Чл. 47. (1) Продължителността на учебния час в полудневната и в целодневната организация на учебния ден, както и за часа на класа и часа за организиране и провеждане на спортни дейности е както следва:

1. тридесет и пет минути - в I и II клас;

2. четиридесет минути - в III и IV клас;

3. четиридесет и пет минути – в V–VII клас.

 

Чл. 48. (1) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час, включително и тези за самоподготовка, занимания по интереси и дейностите по отдих и физическа активност при целодневна организация на учебния ден, може да бъде намалена със заповед на директора на ОУ „Отец Паисий“ - Русе до не по-малко от 20 минути.

(2) В случаите по ал.1 директорът на ОУ „Отец Паисий“ - Русе уведомява началника на регионалното управление на образованието – Русе до края на учебния ден, за който се отнася намалението, и създава организация за уведомяване на родителите на учениците.

 

Чл. 49. (1) След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците, която е с продължителност от 10 минути.

(2) След втория учебен час се осигурява почивка на учениците с продължителност от 20 минути.

(3) При целодневна организация на учебния ден, между дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси, се осигурява почивка на учениците, която е с продължителност от 10 минути.

 

Чл. 50. (1) Общият брой задължителни (от раздел А на учебния план) и избираеми (от раздел Б на учебния план) учебни часове за една учебна седмица не може да е по-голям от 32 учебни часа.

(2) В седмичното разписание извън броя на учебните часове се включва и часът на класа.

(3) Със заповед на директора на ОУ „Отец Паисий“ – Русе се утвърждава седмично разписание за всеки учебен срок по отделно, при спазване на изискванията на Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания приизготвяне и спазване на седмичните учебни разписанияи след съгласуване с Регионална здравна инспекция – Русе.

(4) Учебният час за спортни дейности се включва в седмичното разписание извън броя на учебните часове съобразно организацията на учебния ден и спортната база в училището.

 

Чл. 51. (1) Със заповед на директора на ОУ „Отец Паисий“ – Русе може да бъде утвърдено различно от утвърденото седмично разписание за отделен учебен ден при:

1. разместване на часове за определени дни по указания на министъра на образованието и науката и/или на началника на РУО Русе във връзка с провеждане на национални и регионални външни оценявания;

2. разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи учители;

3. необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден, които не са предвидени в седмичното разписание за провеждане на класни работи, както и при организирано посещение на културни, научни, спортни и др. прояви, състезания и мероприятия.

(2) В заповедта по ал. 1 задължително се описват обстоятелствата, наложили определянето на различно от седмичното разписание разпределение на учебните часове в учебния ден.

 

Чл. 52. (1) Неучебното време включва:

1. официалните празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда;

2. ваканциите;

3. неучебни дни, определени от министъра на образованието и науката, от кмета на община Русе или по предписание на компетентен орган (РЗИ – Русе, РСПАБ – Русе и др.).

                (2) Със заповед на директора на ОУ „Отец Паисий“ – Русе, издадена след решение на педагогическия съвет на училището, може да се обявяват до три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени за персонала (педагогически и непедагогически) на училището. За издадената по реда на тази алинея заповед, директорът уведомява началника на Регионално управление на образованието – Русе.

 

Раздел  VII

Форми  на  обучение

 

Чл. 53. (1) Формите на обучение в ОУ „Отец Паисий“ - Русе са:

1. дневна;

2. индивидуална;

3. комбинирана.

(2) Училищното обучение се осъществява в дневна форма, освен случаите предвидени в този раздел.

(3) Формите на обучение, които се организират в ОУ „Отец Паисий“ - Русе, се приемат с решение на педагогическия съвет на училището.

(4) Ученикът не може да се обучава в две или повече форми на обучение едновременно.

(5) Редът и условията за организиране и провеждане на осъществяваните в ОУ „Отец Паисий“ - Русе форми на обучение се определят с настоящия правилник и се публикуват и на интернет страница на училището.

 

Чл. 54. (1) Формата на обучение се избира от ученика и неговите родители/ настойници.

(2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за:

1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас;

2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;

3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;

4. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години;

5. ученик със специални образователни потребности.

(3) Препоръката по ал. 2 се изготвя след оценка на потребностите от обучение на лицето и при осигуряване защита на интересите на останалите ученици от паралелката.

(4) При препоръка по ал. 2, която предлага промяна от дневна в индивидуална форма на обучение на ученик със специални образователни потребности, регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование извършва допълнителна специализирана оценка и изразява становище относно потвърждаване или отхвърляне на препоръката.

(5) Окончателният избор за формата на обучение се прави от ученика и неговите родители/настойници.

 

                Чл. 55. (1) Учениците се записват в дневна форма на обучение по реда на училищнияприем.

                (2) За записване в индивидуална или комбинирана форма на обучение или за промяна на формата на обучение ученикът/ родителят подава заявление до директора на ОУ „Отец Паисий“ - Русе. За записване на ученика в индивидуална и комбинирана форма на обучение директорът на ОУ „Отец Паисий“ - Русе издава заповед.

 

Чл. 56. (1) Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална или в комбинирана форма на обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година.

(2) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се преминава:

1. от дневна в индивидуална или в комбинирана форма на обучение;

2. от комбинирана в дневна форма на обучение;

3. от индивидуална към дневна или комбинирана форма на обучение за ученици с изявени дарби или за ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна, или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни.

(3) Промяна на формата на обучение се извършва със заповед на директора на ОУ „Отец Паисий“ - Русе.

 

Раздел  VIII

Организация  на  формите  на  обучение

 

Чл. 57. (1) Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети и дейности.

(2) В дневната форма на обучение се организират и дейностите по целодневна организация на учебния ден, спортните дейности и часа на класа.

 

Чл. 58. (1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка.

(2) Обучението в индивидуална форма се организира за отделен ученик.

(3) Индивидуалната форма на обучение може да се организира за:

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;

2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;

3. ученици с изявени дарби;

4. ученици със специални образователни потребности;

5. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас;

6. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;

7. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;

8. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години.

(3) Екипът за подкрепа на личностното развитие изработва индивидуален учебен план, по реда на раздел IV от настоящия правилник и се утвърждава със заповед на директора на ОУ „Отец Паисий“ - Русе.

(4) За обучението в индивидуална форма на обучение екипът за подкрепа на личностното развитие изготвя седмично разписание на основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава със заповед на директора на ОУ „Отец Паисий“ - Русе.

(5) Учениците по ал.3 се записват в определен клас и паралелка.

(6) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 3, т.1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни или болнични условия, а в случаите по ал. 3, т. 4, и в център за подкрепа за личностно развитие.

(7) По преценка на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и на лекуващия лекар и след консултация с родителя, когато ученик е настанен в болница, обучението в индивидуалните учебни часове се осъществява от:

1. болнични учители, назначени към училище и/или център за подкрепа за личностно развитие; училището и центърът за подкрепа за личностно развитие се определят от началника на Регионалното управление на образованието – Русе;

2. училището и/или центъра за подкрепа за личностно развитие, в които ученикът се обучава – когато са в същото населено място, в което е болницата;

3. училище и/ или център за подкрепа за личностно развитие извън случаите по т.2, определени от началника на Регионалното управление на образованието – Русе, на която се намира болницата.

(8) За учениците по ал. 3, т. 2 и т. 3 учебните часове от индивидуалния учебен план могат да се организират в рамките на няколко учебни седмици.

 

Чл. 59. Oрганизацията на индивидуалната форма на обучение се осъществява като сеспазва следната процедура:

1. кандидатите подават писмено заявление до директора на училището с мотиви за записване или промяна на форматана обучение и документ, доказващ необходимост от индивидуална форма/медицински протокол от ЕЛК за ученици със здравословни проблеми/.

2. екипът за подкрепа на личностното развитие разработва и предлага:

2.1. броя на седмичните часове за обучение в домашни условия (от 8 до 12 часа седмично) за случаите по здравословни причини;

2.2.индивидуалния учебен план;

2.3. учебните предмети и вида на изпитите (за случаите с ученици с изявени дарби);

3. индивидуалният учебен план на всеки ученик се утвърждава от директора и е неделима част от Списък–Образец № 1 на ОУ „Отец Паисий“ – Русе.

4. със заповед на директора на ОУ „Отец Паисий“ – Русе се утвърждават условията и реда за организиране и провеждане на обучението като се утвърждават:

4.1. индивидуалния учебен план;

4. 2. седмично разписание за организиране на обучението в индивидуална форма.

4. 3. начинът на оценяване на знанията и уменията на учениците в индивидуална форма на ученици с:

               4.3.1. изявени дарби –чрез изпити за поставяне на годишни оценки;

               4.3.2. здравословни проблеми – чрез текущи проверки по всички предмети от учебния план, като се оформят срочни и годишни оценки, които се вписват в дневника на класа, в който се води ученикът.

4. 4. завършване на клас, етап на обучение и степен на образование:

   4.4.1. учениците, обучавани в индивидуална форма на обучение, поради здравословни и други причини, завършват образованието си по учебния план, по който са приети и въз основа на който е разработен индивидуалния учебен план;

   4.4.2. същите получават удостоверение за завършен клас, начален етап на обучение или свидетелство за основна степен на образование, съгласно изискванията на ЗПУО и подзаконовите нормативни актове.

 

Чл. 60. (1) Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план.

(2) Комбинираната форма на обучение може да се организира за:

1. ученик със специални образователни потребности;

2. ученик с изявени дарби;

3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище, в което не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си, при условие че в населеното място няма училище от същия вид, в което този език да се преподава;

4. ученик в VІІ клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен предмет от разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди преместването си, ако преместването се извършва след началото на втория учебен срок.

(3) Комбинираната форма на обучение по ал. 2. т.1 се осъществява:

1. съобразно индивидуалното развитие на ученика, като е подходяща за ученици от аутистичния спектър; ученици с множество увреждания или друго състояние, което води до трудности в обучението при условията на дневна форма на обучение;

2. за ученици със специални образователни потребности, които се обучават поиндивидуални учебни програми, чиито родители/настойници са заявили това желание пред директора на училището, и за които е изразено такова становище от екипа по чл.188, ал.1 от ЗПУО;

3. по заявление от родителя/настойника за обучение в комбинирана форма, като в 7-дневен срок от неговото постъпване директорът на училището издава заповед за създаване на екип по чл.188, ал.1 от ЗПУО, ако за ученика не е сформиран вече такъв екип. В екипа при необходимост може да се канят и други специалисти;

4. екипът по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО има за цел да установи необходимостта оторганизиране на комбинирана форма за конкретния ученик, от разработване на индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за обучението му, както и да определи учебните предмети, по които ще се осъществява индивидуалното обучение на ученика;

5. по преценка на екипа и в съответствие с потребностите на ученика членоветена екипа, както и учителите по съответните учебни предмети, разработват индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за комбинирана форма на обучение в 30-дневен срок след издаване на заповедта на директора на училището за създаването на екипа;

6. индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 30% от броя на учебните часове по учебните предмети от съответния учебен план, по който се извършва обучението в комбинирана форма;

7. индивидуалният учебен план и индивидуалните учебни програми за комбинирана форма на обучение се утвърждават от директора на училището;

8. за всеки ученик, който се обучава в комбинирана форма на обучение, съгласувано с родителя/настойника, се изготвя седмично разписание, съобразено с психо-физическите особености и индивидуалните потребности на ученика. Седмичното разписание се утвърждава от директора на училището;

9. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на компетентностите на учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна програма.

(4) Комбинирана форма на обучение по ал. 2, т. 2 може да се осъществява по един или няколко учебни предмета, по които ученикът е показал трайни способности и постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници, удостоверени с документи, доказващи класиране на призови места на национални и международни състезания и конкурси:

1. екипът за подкрепа за личностно развитие в училището по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО идентифицира силните страни на ученик, показал трайни способности и постижения, надвишаващи постижениятана неговите връстници, оценка на индивидуалните му потребности и предлага на педагогическия съвет на училището да се обучава в комбинирана форма на обучение;

2. обучението се организира по индивидуален учебен план и се провежда по индивидуални учебни програми по заявените един или няколко учебни предмета, разработени по чл. 95 от ЗПУО;

3. за всеки ученик директорът на училището утвърждава седмично разписание,съобразено с индивидуалните потребности на ученика след информиране на родителя/настойника;

4. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на компетентностите на учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна програма по един или няколко учебни предмета;

5. индивидуалното обучение за учениците с изявени дарби се провежда в училището;

6. индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 50% от броя на учебните часове по всеки от учебните предмети от съответния учебен план, по който се извършва обучението в комбинирана форма за основната степен на образование.

(5) При комбинираната форма на обучение по ал. 2, т. 3 и т. 4 вместо чуждия език или съответния учебен предмет от разширената подготовка, предвиден в училищния учебен план, се организира индивидуално обучение по чуждия език или по учебния предмет, който ученикът е изучавал преди преместването си.

(6) Индивидуалното обучение по ал .5 може да се осъществява от ОУ „Отец Паисий“- Русе, когато е приемащо училище – по реда на чл. 112, ал.3 и 4. от ЗПУО. При осъществяване на индивидуално обучение по ал. 5 ОУ „Отец Паисий“ - Русе организира изпити за определяне на годишни оценки по чуждия език или по съответния учебен предмет от разширената подготовка, а ученикът се подготвя самостоятелно по училищния учебен план за дневна форма.

 

Раздел  IХ

Оценяване  на  резултатите  от  обучението

 

Общи  положения

 

Чл. 61. (1) През учебната 2018/2019 год.за учениците в I, II, III, V, VIи VII клас оценяването ще се осъществи по реда на Наредба № 11/01.09.2016 год. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, така както е описано по-долу в настоящия правилник.

(2) През учебната 2018/2019 год. само за учениците в IV клас ще бъдат оценявани по реда на отменената Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяванесъгласно § 7 от ПЗР на Наредба № 11/01.09.2016 год. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 

Чл. 62. Основните компоненти на оценяването включват формàта на оценяването, участниците в процеса на оценяване, процедурите за подготовка на изпитните материали и за провеждането на оценяването, както и за документиране и оповестяване на резултатите.

 

Чл. 63. (1) Оценяването е системен процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и на нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация. Показател за степента на постигане на тези резултати е оценката.

(2) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка се извършва от оценяващия.

(3) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е индивидуално за всеки оценяван.

(4) Обект на оценяване са компетентностите на учениците, придобити в резултат на обучението.

(5) Оценяващият предварително запознава оценяваните с учебното съдържание, оценяваните компетентности, организацията и формàта на оценяването, както и с конкретните правила, по които ще бъдат оценявани.

 

Чл. 64. (1) Основните цели на оценяването са:

1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа;

2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване качеството на образование.

(2) В зависимост от целите на конкретното оценяване се определя подходът за анализиране на резултатите, както следва:

1. нормативен – който цели сравняване на индивидуалните постижения на всеки ученик с постиженията на останалите ученици, участващи в оценяването, или класиране на учениците за продължаване на образованието им в следващ етап или степен;

2. критериален – който цели измерване на степента на постигане на очакваните резултати, определени в Наредба № 5 от 30.11.2015 год. за общообразователната подготовка или в учебната програма по съответния учебен предмет;

3. смесен, като комбинация от т.1 и т.2 – който цели едновременно отчитане на постигнатите очаквани резултати, определени в Наредба № 5 от 30.11.2015 год. за общообразователната подготовка или в учебните програми по съответния учебен предмет, и класиране на учениците за продължаване на образованието в следващ етап на обучение или степен на образование въз основа на индивидуалните им постижения.

 

Чл. 65. (1) Функциите на оценяването може да са:

1. диагностична – за установяване на резултати от обучението и отстраняване на констатирани пропуски;

2. прогностична – за планиране на мерки за повишаване на индивидуалния напредък на учениците и за подобряване на качеството на обучението в училището;

3. констатираща – за установяване на постигнати резултати и удостоверяването им чрез издаване на документ за достигнато равнище или за продължаване на образованието;

4. информативна – за информиране на заинтересованите страни и на обществото за резултатите от ученето и/или за състоянието на образованието в училището;

5. мотивационна – за мотивиране на учениците за учене и за по-високи постижения;

(2) Всяко конкретно оценяване може да изпълнява една или повече от функциите по ал.1.

 

Чл. 66. (1) Оценяването се осъществява:

1. в процеса на училищното обучение;

2. в края на клас или на етап от степен на образование;

3. при завършване на степен на образование.

(2) В зависимост от оценяващия оценяването може да е:

1. вътрешно – когато оценката се поставя от обучаващия учител;

2. външно – когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от обучаващия учител.

(3) В зависимост от обхвата си оценяването може да е:

1. национално – обхваща ученици от един клас в цялата страна;

2. регионално – обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко области;

3. училищно – обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище.

(4) В зависимост от организацията може да е:

1. групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки;

2. индивидуално – за отделен ученик.

(5) В края на ІV и VІІ клас се провежда национално външно оценяване за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени с Наредба № 5 от 30.11.2015 год. за общообразователната подготовка.

(6) Форматът на националното външно оценяване, учебните предмети, по които то се извършва, както и условията и редът за организацията и провеждането му се определят с Наредба № 11 от 01.09.2016 год. за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

 

Чл. 67. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.

(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на училищното обучение, а изпитите – в процеса на училищното обучение, както и при завършване на етап на обучение и/или степен на образование.

(3) Изпитите в процеса на училищното обучение са:

1. приравнителни;

2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;

3. за промяна на оценката.

(4) Изпитите при завършване на клас, етап и/или степен на образование са:

1. изпити за установяване на постигнатите резултати от обучението и съответствието им с компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет за определен клас;

2. изпити за установяване на постигнатите резултати от обучението и съответствието им с компетентностите, определени в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка за определен етап от степента на образование.

 

Чл. 68. (1) Въз основа на установените резултати от изпитванията и изпитите се поставя оценка.

(2) Оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, определени в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и/или в учебната програма по съответния учебен предмет за съответния клас.

(3) В зависимост от функцията си поставената оценка може да бъде:

1. текуща оценка – установява степента на постигане на конкретните учебни цели и осигурява текуща информация за резултатите от обучението на ученика;

2. срочна оценка – установява степента на постигане на учебните цели в края на учебния срок и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по учебния предмет през съответния срок;

3. годишна оценка – установява степента на постигане на учебните цели в края на учебната година и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по учебния предмет през годината.

(4) Текущата, срочната и годишната оценка, както и оценката, която се поставя следполагане на изпит, в случаите когато тя не е „слаб (2)“, не може да се променя.

 

Чл. 69. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател. Оценките, които

може да се поставят, са: „отличен (6)“, „много добър (5)“, „добър (4)“, „среден (3)“, „слаб (2)“.

(2) Качественият показател, който определя степента на постигане на

очакваните резултати от обучението, е:

1. отличен – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми. В знанията и уменията няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва правилно. Притежава необходимите компетентностите и може да ги прилага самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни ситуации. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат;

2. много добър – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните програми. Показва незначителни пропуски в знанията и уменията си. Усвоил е новите понятия и като цяло ги използва правилно. Доказва придобитите компетентности при изпълняване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко – и в ситуации, които не са изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може да не е съвсем точен;

3. добър – ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните програми. Показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането им в непознати ситуации. Усвоени са преобладаващата част от новите понятия. Действията му съдържат неточности, но в рамките на изученото водят до краен резултат;

4. среден – ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми. В знанията и в уменията си той има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от новите понятия. Притежава малка част от компетентностите, определени като очаквани резултати в учебната програма, и ги прилага в ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации с пропуски и грешки. Действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат;

5. слаб – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител „среден“.

(3) В случаите, когато количественият показател не се определя като цяло

число, качественият показател се определя, както следва:

1. за количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен показател „слаб“;

2. за количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен показател „среден“;

3. за количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен показател „добър“;

4. за количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен показател „много добър“;

5. за количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен показател „отличен“.

(4) Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към оценките по ал. 1.

(5) Оценките от националното външно оценяване в края на VІІ клас се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценките по ал. 1.

(6) Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I – III клас се поставят оценки само с качествен показател.

(7) В случаите по ал. 6 системата от качествени показатели се определя със заповед на директора на училището след решение на педагогическия съвет. При преместване на ученик копие от заповедта се прилага към документацията.

(8) На учениците със специални образователни потребности (СОП), които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: „постига изискванията“, „справя се“ и „среща затруднения“.

(9) Когато се установи, че учениците по ал. 8 са постигнали изискванията на учебната програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка по ал. 1 и по този учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма по този учебен предмет се преустановява.

 

Оценяване  в  процеса  на  училищното  обучение

 

Чл. 70. (1) Оценяването в процеса на училищното обучение има за цел установяване на постигнатите резултати от обучението на учениците по учебен предмет от общообразователната и разширената подготовка и поставяне на текущи, срочни и годишни оценки.

(2) Не се поставят оценки по учебните предмети или дейности, предвидени за изучаване във факултативните часове от училищния учебен план.

(3) Степента на постигане на резултатите в процеса на училищното обучение се изразява чрез поставяне на текущи, срочни и годишни оценки.

(4) Изпитните материали и конкретните правила за оценяване за текущите изпитвания се подготвят от преподаващия учител с цел установяване на постигнатите резултати, определени с годишното тематично разпределение върху отделна тема или комплекс от теми.

 

Текущи  изпитвания

 

Чл. 71. (1) Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и през втория учебен срок.

(2) В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се установява входното равнище (входно ниво) на учениците по учебните предмети, които са изучавали през предходната година в задължителните учебни часове.

(3) Текущото изпитване по ал. 2 е писмено и има диагностична функция с цел установяване на степента на усвояване на основни понятия, факти и закономерности и на придобитите компетентности, които ще се надграждат през учебната година, както и идентифициране на дефицитите и предприемане на мерки за преодоляването им.

(4) Две седмици преди оформянето на годишната оценка по учебните предмети, по които не се провежда класна работа и не се провежда външно оценяване, се провежда текущо изпитване за установяване на изходното ниво на учениците.

 

Чл. 72. (1) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет за всеки учебен срок е:

1. две текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с до два учебни часа седмично;

2. три текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично;

3. четири текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично.

(2) В минималния задължителен брой текущи изпитвания по ал. 1 не се включва текущото изпитване по чл. 69, ал. 2.(входно ниво).

 

Чл. 73. (1) Според формата текущите изпитвания са устни, писмени и практически, а според обхвата – индивидуални и групови.

(2) След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на учениците се поставят текущи оценки.

(3) При текущите устни и практически изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира устно оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания – писмено.

(4) Когато текущите изпитвания се осъществяват въз основа на проект, представянето на проекта може да е в устна, в писмена и/или в практическа форма.

 

Чл. 74. (1) При индивидуалните устни изпитвания ученикът дава устни решения и отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси.

(2) При индивидуалните писмени изпитвания ученикът дава писмени решения и отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси. Индивидуалните писмени изпитвания се извършват за не повече от един учебен час.

(3) При индивидуалните практически изпитвания ученикът изпълнява практически дейности, определени в индивидуално поставено практическо задание.

 

Чл. 75. (1) При груповите устни изпитвания всеки ученик дава индивидуални устни решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси.

(2) При груповите писмени изпитвания всеки ученик дава индивидуални писмени решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси.

(3) При груповите практически изпитвания всеки ученик изпълнява индивидуално или в екип практически дейности, определени в групово поставено практическо задание.

(4) При груповите изпитвания се поставя текуща оценка индивидуално за всеки ученик.

 

Чл. 76. (1) Устните, писмените и практическите изпитвания на ученици с увреден слух могат да се извършват и с помощта на учител, който владее жестомимична реч.

(2) Писмените и практическите изпитвания на ученици с нарушено зрение, които са обучавани на брайлов шрифт, се осъществяват с материали и технически средства, адаптирани на брайлов шрифт, а на слабовиждащи ученици – с материали с уголемен шрифт.

(3) Писмени и практически изпитвания не се извършват за ученици с нарушена моторика на горните крайници вследствие на детска церебрална парализа, физически увреждания и/или малформации.

(4) Времето за писмените и практическите изпитвания на ученици с нарушено зрение, с увреден слух, с интелектуални затруднения, с множество увреждания, с детска церебрална парализа, с физически увреждания и/или малформации може да бъде удължено, ако това е определено с плана за подкрепа на ученика по държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

 

Чл. 77. (1) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват

постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по определена част / раздел от учебното съдържание по учебния предмет.

(2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час.

(3) Времето за провеждане на контролната работа на ученици с нарушено зрение, с увреден слух, с интелектуални затруднения, с множество увреждания, с детска церебрална парализа, с физически увреждания и/или малформации, на които не е засегната моториката на горните крайници, може да бъде удължено, ако това е определено с плана за подкрепа на ученика по държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

 

Чл. 78. (1) Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок.

(2) Класна работа се провежда в прогимназиалния етап по учебните предмети: Български език и литература и Математика.

(3) Класната работа по математика при обучение за придобиване на общообразователна подготовка се провежда за един учебен час.

(4) Класната работа по български език и литература при обучение за придобиване на общообразователна подготовка се провежда в два слети учебни часа.

(5) Времето за провеждане на класната работа на ученици с нарушено зрение, с увреден слух, с интелектуални затруднения, с множество увреждания, с детска церебрална парализа, с физически увреждания и/или малформации, на които не е засегната моториката на горните крайници, може да бъде удължено, ако това е определено с плана за подкрепа на ученика.

 

Чл. 79. (1) Контролните и класните работи се коригират и рецензират от преподаващия учител и се връщат на учениците за запознаване с резултатите.

(2) Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните работи, като в срок до две седмици след провеждането им уведомява учениците за направените изводи.

 

Чл. 80. (1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на

следните изисквания:

1. за една и съща паралелка не може да се провежда повече от една класна или една контролна работа в един учебен ден;

2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две класни и/или контролни работи;

3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.

(2) Графикът по ал.1 се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се със заповед на директора на ОУ „Отец Паисий“ – Русе до две седмици след началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището.

(3) За графика по ал.1 учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а класните ръководители – родителите/настойниците по избран от тях начин. Графикът се публикува на сайта на ОУ „Отец Паисий“ – Русе.

 

Чл. 81. Изпитните материали за писмените текущи изпитвания, в т.ч. и за класните и контролните работи, са ориентирани към установяване на постигнатите компетентности като очаквани резултати от обучението, определени с учебната програма по учебния предмет за съответния клас, и включват задачи от различен вид и на различни познавателни равнища, балансирани с оглед на целта на изпитването.

 

 

 

Срочни, годишни и окончателни оценки

 

Чл. 82. (1) Срочната оценка се формира от учителя, като се отчитат компетентностите на ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучаван през учебния срок за придобиване на общообразователната и разширената подготовка, и при вземане предвид на текущите оценки.

(2) По учебните предмети, изучавани в I – IІІ клас не се формира срочна оценка.

(3) Не се формира срочна оценка и при обучение по индивидуални учебни програми на ученици със СОП по учебните предмети, по които оценяването е с качествените оценки по чл. 71, ал. 8.

(4) За учениците в начален етап, получили качествена оценка, която показва, че не са усвоили компетентностите, определени в учебната програма за съответния клас, или получили срочна оценка „слаб (2)“ по определен учебен предмет, се организира допълнително обучение по чл. 178, ал. 1, т. 2 от ЗПУО по график, утвърден със заповед на директора на ОУ „Отец Паисий“ – Русе.

(5) Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл.116, ал.1 поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка по чл. 70, ал.3, т. 2.от настоящия правилник.

(6) Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт, за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, ако продължителността на освобождаването не позволява осъществяването на минималния задължителен брой текущи изпитвания по чл. 70, ал. 1 от настоящия правилник. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва „освободен“.

(7) Срочната оценка се формира не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два учебни дни преди приключване на съответния учебен срок.

 

Чл. 83. (1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет, като се отчитат постигнатите компетентности на ученика върху учебното съдържание, изучавано през учебната година за придобиване на общообразователната и разширената подготовка, и при вземане предвид на срочните оценки.

(2) За учебен предмет, който по училищен учебен план се изучава само през един от сроковете, се формира годишна оценка въз основа на съответната срочна оценка.

(3) Само годишна оценка се формира и при обучение по индивидуални учебни програми на ученици със СОП по учебните предмети, по които оценяването е с качествените оценки по чл. 71, ал. 8 от настоящия правилник.

(4) За резултатите от обучението:

1. в І клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен показател;

2. във II и в III клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен показател;

3. от IV до VII клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен и количествен показател.

(5) Годишна оценка не се формира на учениците, обучавани в дневна и в комбинирана форма, по учебен предмет, ако отсъствията на ученика от учебни часове през втория учебен срок надхвърлят 25% от учебните часове по съответния предмет, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка, и това не позволява да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания по чл. 74, ал.1 от настоящия правилник. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка по чл. 70, ал. 3, т. 2 от настоящия правилник.

(6) Не се поставя годишна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през двата учебни срока. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва „освободен“.

(7) Годишната оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен срок, е срочната оценка за учебния срок, през който учебният предмет е изучаван.

(8) Годишната оценка на ученик, обучавал се в чужда държава, в която не се оформят срочни оценки, се формира въз основа на текущите оценки по съответния учебен предмет, признати при условията и по реда на глава пета от Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците и/или на оценките по съответния учебен предмет, получени в приемащото училище.

 

Чл. 84. (1) Срочната и годишната оценка се формират в съответствие с определеното в учебната програма съотношение между текущите оценки от устните писмените и практическите изпитвания, в т.ч. и от класните и/или контролните работи, и участието на ученика в учебния процес (работа в час, изпълнение на домашни работи, изпълнение на практически задачи, работа по проекти).

(2) Срочните и годишните оценки на учениците от ІV до VІІ клас се формират с точност до цяло число.

 

Чл. 85. (1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна училищна документация.

(2) Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал. 1 са:

1. в деня на изпитването – за текущите оценки от устните и от практическите изпитвания;

2. до две седмици след провеждане на изпитването – за текущите оценки от писмените изпитвания;

3. в деня на оформянето им – за срочните и за годишните оценки.

 

Чл. 86. (1) Оценките по всеки учебен предмет при завършване на начален етап на основно образование са годишните оценки по учебния предмет, изучаван в IV клас в задължителните и в избираемите учебни часове.

(2) Когато ученикът е освободен по здравословни причини от изучаването на учебния предмет физическо възпитание и спорт и през двата срока на IV клас, срещу учебния предмет в задължителната училищна документация се записва „освободен“.

(3) Оценките по ал. 1 се записват в удостоверението за начален етап на основно образование, в т.ч. и оценките, които са „слаб (2)“.

 

Чл. 87. (1) Оценките по всеки учебен предмет при завършване на прогимназиален етап на основно образование са годишните оценки по учебния предмет, изучаван във всеки от класовете – V, VI и VII, от прогимназиалния етап в задължителните и в избираемите учебни часове.

(2) Когато ученикът е освободен по здравословни причини от изучаването на учебнияпредмет физическо възпитание и спорт и през двата срока на определен клас, срещу учебнияпредмет за съответния клас в задължителната училищна документация се записва „освободен“.

(3) Оценките по ал.1 се записват в свидетелството за основно образование.

 

Изпити  в  процеса  на  училищното  обучение

 

Чл. 88. (1) Приравнителните изпити се провеждат:

1. за лице, прекъснало обучението си, което желае да го продължи и да възстанови статута си на ученик, ако действащият рамков учебен план, въз основа на който е разработен съответния училищен учебен план, е различен от рамковия или типовия учебен план, въз основа на който е разработен училищният учебен план, по който лицето е започнало обучението си в съответната степен;

2. за ученик, завършил определен период или клас от училищно обучение, или етап от степен на образование в училище на чужда държава, в процеса на признаването на което при съпоставка с действащия към момента рамков учебен план, въз основа на който е разработен училищният учебен план, е констатирано различие в изучаваните от ученика учебни предмети. Разпоредбата се прилага и при завършен период, клас или етап на образование в системата на Европейските училища.

(2) Приравнителни изпити, в резултат на които се поставя годишна оценка, се провеждат в съответствие с учебната програма по определен учебен предмет за съответния клас.

(3) В случаите, когато учениците се преместват или включват в училищното обучение преди приключване на учебния процес за съответната година, се провеждат изпити по реда на приравнителните изпити по ал.1 и 2, в резултат на които се формира срочна оценка, като те се провеждат в съответствие с частта от учебната програма за съответния срок.

 

Чл. 89. Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са:

1. поправителни изпити;

2. изпити за промяна на годишна оценка – за VII клас;

 

Чл. 90. (1) Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка е „слаб (2)“ по някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или избираемите учебни часове.

(2) Поправителни изпити не се полагат от учениците, които се обучават в класовете от I до IV клас в дневна, индивидуална или комбинирана форма на обучение и възрастта им е съответна за този клас или я надхвърля, но не с повече от три години.

(3) Учениците по ал.2, чиято възраст надхвърля с повече от три години съответната за този клас възраст, полагат поправителни изпити.

(4) За учениците по ал.2, които се обучават в дневна, индивидуална или комбинирана форма и не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за I, за II или за III клас, или имат годишна оценка „слаб (2)“ по някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или избираемите учебни часове от училищния учебен план в IV клас, се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция след съответния клас при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(5) Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет за съответния клас и за съответния вид подготовка.

(6) Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии.

(7) Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

(8) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити на редовните сесии, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на ОУ „Отец Паисий“ - Русе, но не по-късно от 10 октомври.

 

Чл. 91. (1) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия за VII клас.

(2) Изпитът за промяна на годишната оценка по учебен предмет се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет за съответния клас.

(3) За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка, формирана по реда на чл. 86 от настоящия правилник.

(4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на годишна оценка по ал.1.

(5) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове.

 

Чл. 92. (1) Изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет се полагат от:

1. учениците, обучавани в дневна, както и в комбинирана форма  на обучение при условията и по реда на дневна форма, чиито отсъствия надхвърлят 25% от учебните часове по отделен предмет, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка през учебния срок, което не позволява да бъде формирана срочна оценка поради невъзможност да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания по чл. 74, ал.1 от настоящия правилник при спазване на принципа за ритмичност по чл. 73, ал.1 от настоящия правилник;

2. учениците, обучавани в индивидуална форма, които до началото на втория учебен срок се преместват от форма на обучение, при която не се прилага текущо оценяване, или започват обучението си в системата на предучилищното и училищното образование.

(2) Изпитът за определяне на срочна оценка се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет, изучавано през съответния учебен срок и за съответния вид подготовка.

 

Чл. 93. (1) Изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет се полагат от:

1. учениците, обучавани в индивидуална форма на обучение, които след началото на втория учебен срок се преместват от форма на обучение, при която не се прилага текущо оценяване, или започват обучението си в системата на предучилищното и училищното образование;

2. учениците, обучавани в комбинирана форма в случаите по чл.114, ал.3, т.3 и 4 от ЗПУО при условията на индивидуално обучение по реда на самостоятелната форма, които след началото на втория учебен срок се преместват от форма на обучение, при която не се прилага текущо оценяване, или започват обучението си в системата на предучилищното и училищното образование;

(2) Изпитът за определяне на годишна оценка се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет за съответния клас и за съответния вид подготовка.

 

Чл. 94. (1) Получената оценка на изпит по чл. 87-90 не може да се променя.

(2) Когато получената оценка на изпит по чл. 90 е „слаб 2“, ученикът се явява напоправителен изпит по реда на чл.92 от настоящия правилник.

 

Чл. 95. (1) Изпитите в процеса на обучение се провеждат от:

1. училищна комисия по организирането на изпита;

2. училищна комисия по оценяването.

(2) В състава на комисията по ал.1, т.1 не може да се определят лица, които заематучителска длъжност по учебния предмет, по който се провежда изпитът.

(3) В състава на комисията по ал.1, т.2 се определят лица, които заемат учителскадлъжност по учебния предмет, по който се провежда изпитът, в същото или в друго училище.

(4) Комисиите по ал.2, т.2 се състоят най-малко от двама членове, единият от които епредседател.

(5) За провеждане на изпитите за промяна на оценката директорът на училищетоиздава заповед за определяне на комисиите по ал.2.

(6) В заповедта по ал.5 за всеки изпит се определят датата на провеждане, началниятчас, съставът на всяка комисия, срокът за изготвяне на изпитните материали, времето имястото за проверка на изпитните работи, срокът и мястото за оповестяване на резултатитеот изпита.

(7) Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястотоза оповестяване на резултатите се публикува на интернет страницата на училището и сепоставя на общодостъпно място в училището най-късно три дни преди датата за провежданена изпита.

 

Чл. 96. (1) Според формата си изпитите в процеса на училищното обучение са:

1. писмени;

2. практически;

3. комбинация от писмена и устна част;

4. комбинация от писмена и практическа част.

(2) Изпитите в процеса на училищното обучение са писмени.

(3) Изпитите в процеса на училищното обучение са практически по учебните

предмети:

1. физическо възпитание и спорт;

2. музика – за II-IV клас;

3. изобразително изкуство – за II-IV клас;

4. технологии и предприемачество – II-IV клас.

(4) Изпитите в процеса на училищното обучение са комбинация от писмена и устна

част по учебните предмети:

1. български език и литература – за II-IV клас;

2. чужди езици.

(5) Изпитите в процеса на обучение са комбинация от писмена и практическа част поучебните предмети музика, изобразително изкуство и технологии и предприемачество,информатика и информационни технологии.

(6) Продължителността на изпитите в процеса на училищното обучение е:

1. за класовете от началния етап на основната степен:

а) един астрономически час – в случаите, когато изпитът е писмен или практически;

б) до 20 минути – за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от писмена и устначаст;

в) до 40 минути – за писмената или за практическата част, в случаите, когато изпитът включваписмена или практическа част;

2. за класовете от прогимназиалния етап на основната степен:

а) два астрономически часа – в случаите, когато изпитът е писмен;

б) до 30 минути – за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от писмена и устначаст;

в) три астрономически часа – в случаите, когато изпитът е практически;

г) до 90 минути – за писмената или за практическата част, в случаите, когато изпитът включваписмена или практическа част.

(7) Учениците със СОП, които не могат да полагат писмени и/или практически

изпити, в процеса на обучение полагат само устни изпити.

 

Чл. 97. (1) Оценката от изпитите в процеса на училищното обучение се формира катосредноаритметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването сточност до:

1. единица – за приравнителните изпити, в резултат на които се поставя годишна оценка,за изпитите за промяна на годишната оценка, за изпитите за определяне на срочна или нагодишна оценка;

2. 0,01 – за приравнителните изпити, в резултат на които се поставя оценка за етап от степентана образование.

(2) Оценката от изпитите в процеса на училищното обучение, които се провеждат катокомбинация от писмена и устна част или от писмена и практическа част, есредноаритметична от оценките, поставени за всяка част, с точност, която се определя пореда на ал. 1.

(3) Оценката от изпитите в процеса на обучение, които се провеждат като комбинацияот писмена и устна част или от писмена и практическа част, е „слаб (2)“, когато някоя отоценките по отделните части, е „слаб (2)“. В тези случаи поправителният изпит се полага и вдвете части.

 

Чл. 98. (1) Отстранява се от съответния изпит в процеса на училищното обучение инапуска залата ученик, който:

1. преписва от хартиен носител;

2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони,калкулатори, таблети и др.);

3. преписва от работата на друг ученик;

4. използва мобилен телефон или друго техническо средства за комуникация;

5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.

(2) За отстраняването на ученика се съставя протокол, подписан от членовете накомисията по чл.97, ал.1, т. 1, като в протокола задължително се посочват нарушителят,нарушението и кога е извършено.

(3) Изпитната работа на ученик, отстранен от изпит в процеса на училищнотообучение при условията и по реда на ал.1, не се оценява.

(4) В случаите по ал.1 ученикът може да се яви отново на съответния изпит наследващата изпитна сесия.

 

Външно  оценяване  в  края  на  клас  или  етап  от  степента

 

Чл. 99. (1) Външното оценяване според обхвата си може да бъде:

1. национално;

2. регионално;

3. училищно.

(2) Национално външно оценяване се организира и провежда от МОН.

(3) Регионално външно оценяване се организира и провежда от регионалнотоуправление на образованието (РУО).

(4) Училищно външно оценяване се организира и провежда от училището.

(5) Освен външните оценявания по ал. 1-4 специализираното обслужващо звенопо чл.50, ал.1, т.4 от ЗПУО може да организира и провежда външни оценявания с извадка отученици от една или повече паралелки, в едно или повече училища от един или повечерегиони на страната.

 

Чл. 100. Оценките от външното оценяване не може да се променят.

 

Чл. 101. (1) Националните външни оценявания по чл.146, ал.1 от ЗПУО включват учениците, които през учебната 2018/2019 година се обучават в дневна форма на обучение съответно в IV и VII клас.

(2)Националните външни оценявания по чл. 146, ал.1 от ЗПУО включват и учениците, коитопрез учебната 2018/2019 година се обучават в индивидуална или в комбинирана форма на обучение в IV и VII клас, а в случаите на чл. 146, ал. 2 от ЗПУО – в съответня клас, в който обучението по съответнте учебни предмети се осъществява по училищния учебен план.

 

                Чл. 102. Националните външни оценявания се провеждат по ред и условия подробно описани вНаредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 

 

Глава трета

ПРИЗНАВАНЕ,  ПРИРАВНЯВАНЕ  И  ВАЛИДИРАНЕ  НА  РЕЗУЛТАТИ  ОТ  ОБУЧЕНИЕТО

 

Раздел  I

Признаване  на  училищно  обучение  и  образование

 

Чл. 103. (1) Завършен период или клас на училищно образование в училище на чужда държава се удостоверява с документ, издаден от училище, създадено по законоустановения ред в страната, в която са издадени документите, и считано за част от системата на светското училищно образование на съответната държава.

(2) Завършено обучение за придобиване на компетентности по учебните предмети български език и литература, история и цивилизации, география и икономика в частта им, отнасяща се до историята и географията на България, осъществено от финансирани при условията и по реда на ЗПУО организации на българи, живеещи извън Република България, се удостоверява с документ, издаден в съответствие с държавния образователен стандарт за информацията и документите.

(3) Завършен период или клас на училищно образование в училище от системата на Европейските училища се удостоверява с документ, издаден от съответното училище.

 

Чл. 104. Признаването е официално писмено потвърждение на съответствието на завършен период или клас на училищно образование в училище на чужда държава или в училище от системата на Европейските училища с тези в училищното образование в Република България.

 

Чл. 105. (1) Желаещите признаване на завършен период или клас на училищно образование от І до VІ клас по документи, издадени от училища на чужди държави, подават следните документи в ОУ „Отец Паисий“ - Русе:

1. заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката;

2. документ за училищно образование;

3. документ, в който се посочва какви права дава документът по т.2 за продължаване на образованието, в случаите, когато това не е посочено в документа по т.2;

4. превод на български език на документите по т. 2 и 3 от заклет преводач;

5. документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в училище на чужда държава;

(2) Документите по ал.1, т.2, т.3 и т.4 се подават в оригинал, а документите по т.5 – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.

(3) Допълнително при необходимост се представят и други документи, свързани с признаването, посочени от директора на приемащото училище.

(4) Документите по ал.1, т.2 и 3 и по ал.3 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.) с изключение на документите, издадени от училище в системата на Европейските училища, които не се легализират.

(5) Изключения по ал.4 се допускат за документи на лица, търсещи или получили международна закрила, които може да не са легализирани и заверени.

(6) Документите по ал.1 за завършен период или клас за класовете от І до VІ клас включително се подават в ОУ „Отец Паисий“ - Русе, в което лицето желае да продължи обучението.

 

Чл. 106. (1) При признаване на завършен период или клас за класовете от І до VІ клас включително директорът на ОУ „Отец Паисий“ - Русе извършва оценка на представените документи и издава заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като отчита:

1. продължителността на обучението;

2. вида на училището, в което е проведено обучението;

3. изучаваните учебни предмети (ако има такива);

4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден.

(2) Директорът на ОУ „Отец Паисий“ - Русе се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите по чл.107, ал.1от настоящия правилник.

(3) Срокът по ал.2 може да бъде удължен в случаите, в които документите, подадени съгласно чл.107, ал.1 и 3, са недостатъчни за вземане на решение и се налага представяне на други документи.

 

Чл. 107. (1) Признаване се отказва, когато:

1. подадените документи не съответстват на чл.107, ал. 1 от настоящия правилник;

2. документите са издадени от училище на друга държава, което не е признато от компетентен държавен орган на съответната страна за част от системата ù за светско училищно образование.

(2) Отказът по ал.1 се мотивира. Директорът на ОУ „Отец Паисий“ - Русе писмено уведомява заинтересувания за мотивите за отказа си.

 

Раздел  II

Продължаване  на  образованието  в  училището  след  признаване на завършен  клас  от училищното  образование

 

Чл. 108. (1) Лицата, на които е признат завършен период или клас за класовете от І до VІ клас включително, по документи, издадени от училище на чужда държава, не полагат приравнителни изпити.

(2) Лицата, на които е признат завършен период от обучението в VII клас по документи, издадени от училище на чужда държава, полагат приравнителен изпит по български език и литература за първия учебен срок на VII клас.

(3) Когато ученик, завършил клас в българско училище, е допуснат за обучение два или повече класа по-нагоре в училище на чужда държава или в училище от системата на Европейските училища, съответните класове се признават като последователни след последния завършен клас в българското училище.

(4) Когато учебен предмет от документа за завършен клас в училище на чужда държава или в училище от системата на Европейските училища включва учебно съдържание по два или три учебни предмета от българския рамков или типов учебен план, оценката по този предмет се зачита като такава по всички съставни учебни предмети за съответния български клас.

(5) Когато се разглежда документ за завършен период в страна, в която не се оформят срочни оценки, годишната оценка в българското училище се оформя съгласно чл. 23, ал.12 от Наредбата № 11 от 01.09.2016 год. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 

Чл. 109. Лицата, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда държава или в училище от системата на Европейските училища, могат по своя преценка, а за непълнолетните по преценка и желание на родителя/настойника да повторят в българско училище последния признат клас.

 

Чл. 110. В случаите по чл. 107, ал. 3, при изявено писмено желание от родителя/настойника ученикът може да посещава училище с разрешение на директора на ОУ „Отец Паисий“ – Русе когато се иска признаване на класове от I до VI включително.

 

Чл. 111. Лица, които поради природни бедствия, крупни аварии или военни действия на територията на държавата, в която са се обучавали, или други независещи от тях причини не могат да представят документи за завършени етапи на обучение, степени на образование и професионална квалификация, могат да поискат установяване на тези факти по реда на Гражданския процесуален кодекс.

 

Раздел  III

Валидиране  на  компетентности

 

Чл. 112. Валидирането е оценяване и признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, и изискванията за завършване на клас или етап от основна степен на образование и издаване на съответния официален документ с цел:

1. достъп до образование в училищата от системата на предучилищното и училищното образование;

2. достъп до обучение за придобиване на професионална квалификация;

3. улесняване на достъпа до пазара на труда.

 

Чл. 113. Валидиране на компетентности се извършва на лице:

1. навършило 16 години, което няма придобито основно образование;

2. в задължителна училищна възраст, търсещо или получило закрила по Закона за убежището и бежанците – за придобити компетентности за завършен период от училищно обучение или за завършен клас или етап от основната степен на образование, когато е невъзможно да предостави съответния документ;

3. със СОП, придобило съответния документ с оценки с качествен показател– за придобити компетентности за завършен период от училищно обучение или за завършен клас или етап от основната степен на образование.

 

Чл. 114. (1) Валидиране на компетентности може да се извършва:

1. по определен учебен предмет за един или няколко класа от основната степен на образование;

2. по учебен предмет измежду учебните предмети български език и литература, чужд език – английски, френски, немски, италиански, испански или руски, математика, информационни технологии, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизации, география и икономика и философия;

3. по всички общообразователни учебни предмети, предвидени за изучаване в задължителните учебни часове на рамковия учебен план за определен клас от основната степен на образование;

4. по учебните предмети, необходими за завършване на начален етап или на прогимназиален етап от основната степен на образование;

(2) Валидиране на компетентности по ал.1, т.3 и 4 се допуска само при представяне на документ за завършен предходен клас или етап.

(3) Изключения от ал.2 се допускат за случаите по чл.115, т.3 от настоящия правилник, когато е невъзможно представянето на такъв документ.

 

Чл. 115. (1) Валидирането по чл.116, ал.1, т.1, 3 и 4 от настоящия правилник се извършва от избрано от лицето училище, което осъществява съответното обучение.

(2) За допускане до валидиране лицето подава заявление до директора на училището, към което задължително прилага документ за завършен предходен клас или етап.

 

Чл. 116. (1) Придобитите компетентности чрез неформално обучение и информално учене се оценяват чрез полагане на един или няколко изпита.

(2) Когато валидирането на компетентностите е за един клас по един учебен предмет, изучаван за придобиване на общообразователна подготовка или, изпитът е един и се полага върху учебното съдържание, определено в съответната учебна програма по предмета.

(3) Когато валидирането на компетентностите е за един клас по всички учебни предмети, изучаван за придобиване на общообразователна подготовка, изпитите са по всеки от учебните предмети и се полагат върху учебното съдържание, определено в съответните учебни програми по предметите.

(4) Когато валидирането на компетентностите е за всички класове от етапа по един учебен предмет, изучаван за придобиване общообразователна подготовка, изпитът е един и се полага върху учебното съдържание, определено в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка по съответния предмет.

(5) Когато валидирането на компетентностите е за всички класове от етапа по всички учебни предмети, изучавани за придобиване общообразователна подготовка, изпитите са по всеки от учебните предмети и се полагат върху учебното съдържание, определено в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка по съответните предмети за съответния етап.

(6) За лице по чл.115, т.2 от настоящия правилник, което не владее български език и не може да положи изпитите по ал.1 преди записването си в училището, в което ще продължи обучението си, валидирането на компетентностите за клас или етап може да се осъществи до края на учебната година, от която продължава обучението си в училище в системата на предучилищното и училищното образование.

(7) Съответният документ за валидиране се издава само при успешно полагане на всички изпити по ал.3 и 5.

 

Чл. 117. Изпитите, полагани при валидирането по чл.116, ал.1, т.1, 3 и 4 от настоящия правилник се организират и полагат по реда на чл. 40-43 от Наредба № 11 от 01.09.2016 год. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 

Чл. 118. (1) Оценката, получена при полагане на изпит за валидиране на компетентности, не може да се променя.

(2) В случай, че на някой от изпитите по чл. 118, ал.3 и ал.5 от настоящия правилник оценката е „слаб (2)“, лицето може да се явява на този изпит до успешното му полагане, при зачитане на оценките от успешно положените изпити.

(3) Удостоверение за валидиране по чл.168 от ЗПУО се издава след успешно полагане на съответните изпити по чл.118, ал.1 от настоящия правилник. Удостоверенията се издават по реда на държавния образователен стандарт за информацията и документите, като в тях се вписват и резултатите от изпитите.

 

 

 

 

Глава четвърта

ЗАВЪРШВАНЕ  НА  КЛАС,  ЕТАП

И  СТЕПЕН  НА  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Чл. 119. (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко „среден(3)"по всички учебни предмети, предвидени в училищния учебен план за съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове.

(2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в следващия клас.

(3) Ученик в началния етап на основно образование продължава обучението си в следващия клас независимо от годишните си оценки по изучаваните учебни предмети, ако се обучава в дневна, индивидуална или комбинирана форма и неговата възраст е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години.

 

Чл. 120. (1) Ученик, който има годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет, полага изпит за промяна на оценката по учебния предмет при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

(2) В случаите по ал.1 ученик, който не се е явил или не е положил успешно изпита за промяна на оценката, повтаря класа.

 

Чл. 121. (1) Учениците от I до ІІІ клас включително, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за съответния клас, както и учениците от ІV клас, които имат годишна оценка „слаб (2)" по учебен предмет, не полагат изпити за промяна на оценката и не повтарят класа, ако са се обучавали в дневна, индивидуална, самостоятелна или комбинирана форма и възрастта им е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години.

(2) За учениците по ал.1, с изключение на тези, които са се обучавали в самостоятелна форма, задължително се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година.

 

Чл. 122. (1) Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа.

(2) За обучението на ученик със специални образователни потребности, който има годишна оценка „слаб (2)" по учебен предмет, по преценка на екипа за подкрепа за личностно развитие в следващия клас може да се разработва индивидуална учебна програма по съответния учебен предмет.

(3) В случаите по ал.2, когато за ученика не е разработена индивидуална учебна програма по учебния предмет, по който има оценка „слаб (2)", през следващата учебна година той полага изпит за промяна на оценката по този учебен предмет.

 

Чл. 123. (1) На учениците, завършили обучението си в I, II и III клас, се издава удостоверение за завършен клас.

(2) Извън случаите по ал.1 завършено обучение в определен клас се удостоверява с ученическа книжка.

 

Чл. 124. (1) Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

(2) Документът по ал.1 дава право на продължаване на обучението в прогимназиалния етап на основно образование.

 

Чл. 125. (1) Учениците, завършили успешно VІІ клас, придобиват основно образование, което се удостоверява със свидетелство за основно образование.

(2) Свидетелството дава право за продължаване на обучението в следващата степен на образование, както и на обучение за придобиване на професионална квалификация.

(3) Учениците по чл.120, ал.7 от ЗПУО /със специални образователнипотребности, които се обучават по индивидуална учебна програма/, завършили обучениетоси в VII клас, получават удостоверение за завършен VІІ клас, което им дава право дапродължат обучението си в VІІІ клас и на професионално обучение.

 

Чл. 126. Учениците не могат да повтарят успешно завършен клас и повторно дапридобиват образование от една и съща степен в училищата, освен в случаите, предвидени внормативен акт.

 

Чл. 127. (1) Изискванията към съдържанието на документите за завършен клас, етапили степен на образование се определят с държавния образователен стандарт заинформацията и документите.

(2) В документите за завършен етап от степента на образование, зазавършено основно образование се посочва съответното ниво от Националнатаквалификационна рамка и от Европейската квалификационна рамка.

(3) Министърът на образованието и науката организира създаването иводенето на информационен регистър за документите за завършено основно образование.

 

 

Глава  пета

ПЛАН-ПРИЕМ.  ПЛАНИРАНЕ

И  РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАН ПРИЕМА

 

Чл. 128. Училищният план-прием определя за училището за всяка предстояща учебна година:

1. броя на паралелките в І и V клас;

2. броя на местата, в паралелките в І и V клас съобразно стандарта за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на училището и стандарта за финансирането на институциите.

3. броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях;

4. класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден.

 

Чл. 129. Училищният план-прием се определя от директора на ОУ „Отец Паисий“ – Русе въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центро