Форми на обучение:


Формите на обучение са приети от Педагогическия съвет на проведено заседание на 09.09.2019 г., съгласно чл.263, ал.1, т.2 от ЗПУО, и са заложени в глава втора, раздел VII и раздел VIII на Правилника за дейността на ОУ „Отец Паисий“ – Русе.